top of page

服务

                         王凌视光眼科诊所方便为您提供以下服务:                    

 1. 提供任何年龄病人的眼科检查

 2. 诊断眼病以及治疗

 3. 配眼镜和隐形眼镜

 4. 激光手术会诊

 5. 佩戴和跟踪OK镜片-近视控制

 6. 视野测试

 7. 角膜电脑地形图

 8. 角膜厚度测试

 9. 眼底摄像

 10. 光学相干断层扫描-OCT

                                         眼科全科检查包括:                                              

 

 1. ​​病人登记 (包括健康情况,家族病历及药物使用等)

 2. 视力检查

 3. 用狭缝灯做眼球前面检查

 4. 散瞳眼底检查

 5. 眼底摄像

 6. 光学相干断层扫描-OCT

 7. 视野测试

 8. 眼角膜厚度检查

 9. 角膜电脑地形图

bottom of page