top of page

眼睛疾病

                                                               飞蚊症                                                               

 

飞蚊症的病征是:眼前会出现黑点,并且会随着眼球的转动而飞来飞去,好像飞蚊一般,形状有圆形、椭圆形、点状、线状,或蜘蛛网状等。通常是,当病人在看蓝色天空、白色墙壁等较为亮丽的背景时,更明显。
飞蚊症一般上是由玻璃体变性引起的,是一种自然老化现象,随着年纪老化,玻璃体会“液化”,产生一些混浊物。因而,飞蚊症正式的名称是“玻璃体混沌”。 飞蚊症的形成也可能是由眼病或眼睛受伤引起的。 再有当您出生时有一些蛋白质等物质被留在眼球里的玻璃体中而形成的飞蚊。

以下是飞蚊症的危险征状:
1. 突然异常闪光。
2. 短时间内飞蚊不断增加。
3. 视野中有被遮挡的感觉。
如有一上征状, 必须马上去看眼科医生做一个详细的眼底检查来排除是否有视网膜裂孔,撕裂或脱落的问题。

bottom of page